ករណីហឹង្សាដូចគ្នា!! ហេតុអ្វីយុវតីស្រុកមេសាងវាយខ្នោះ តែយុវតី៤នាក់នេះមិនវាយខ្នោះ? ស៊ែរមួយបើមិនគាទ្រំ!

257

តើខ្នោះដាក់តែយុវតីខេត្តព្រៃវែងទេឬ?
ចុះក្រុមយុវតី F4 ក្រុងភ្នំពេញវិញមិន
ដាក់ខ្នោះទេឬ? ឬក៏មកពីអ្នកនៅក្រុង
ភ្នំពេញមានលុយបញ្ចប់រឿងទើបខ្នោះ
ដាក់មិនចូល..? កុំមើលមនុស្ស៤នាក់
ត្រូវមើលការធ្លាក់ចុះសីលធម៌នៅក្នុង
សង្គមទាំងមូល។ ច្បាប់មានសម្រាប់
ក្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុប្រព្រឹត្តនូវបទ
ល្មើស ដូច្នេះគឺត្រូវយកច្បាប់មកប្រើ
បើមិនប្រើច្បាប់ទេគឺលុបច្បាប់ចោល
តែម្តងទៅ ហើយអនុវត្តច្បាប់តែលើ
មនុស្សគ្រប់អាយុទៅបានហើយ..។

ពួកអ្នកមួយចំនួនអាចនឹងគិតថាខ្ញុំ
ជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវ
គិតថានឹងមានក្មេងៗផ្សេងទៀតនឹង
យកគំរូតាមការវៃបង់លុយដូចករណី
យុវតី៤រូបខាងលើ។ពត់មនុស្សគឺត្រូវ
ពត់ពីក្មេង ទើបមានប្រសិទ្ធភាព….។

ដាក់ខ្នោះដៃជនល្មើសមិនគ្រប់អាយុ
ខុសនឹងច្បាប់ ចុះមន្រ្តីនគរបាលដាក់
ខ្នោះដៃយុវតីខេត្តព្រៃវែងគួរតែទទួល
ពិន័យទណ្ឌកម្ម នៃច្បាប់ដែរឬទេ…?

ប្រភព Pich Sros – ពេជ្រ ស្រស់