ក្តៅៗ! កម្ពុជាផ្អាកជើងហោះហើរពីចិនជា​បណ្តោះ​អាសន្ន បន្ទាប់សង្ស័យ ២ករណី

160

ពេលនេះកម្ពុជាបានផ្អាកជើងហោះហើរ ពីចិន មកកម្ពុជាជាបណ្តោះអាសន្ន ដើម្បីការពារជំងឹនេះឆ្លងមកកម្ពុជា ចំណែកឯនៅហ្វីលីពិនវិញយន្តហោះដឹកទេសចរចិនជាង៥០០នាក់ ត្រូវបានបញ្ជារអោយត្រលប់ទៅវិញ។ នេះតាមការឲ្យដឹងពី រដ្ឋលេខាធិកា​រដ្ឋា​ន​នៃ​អាកាសចរ​ស៊ីវិលកម្ពុជា ឯកឧត្តម ជា អូន នៅ​កម្ពុជា​មាន​ករណី​សង្ស័យជំងឺរលាកសួតថ្មីចំនួន 2​ករណី តែ​បន្ទាប់ពីការ​ពិនិត្យ​ គឺ​មិន​មានបញ្ហា​នោះ​ទេ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24-មករា-2020 នេះ ជំងឺរលាកសួត ដែលបង្ករឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មីអ្នកឆ្លងកើនដល់830ករណី ក្នុងនោះអាជ្ញាធរចិនកំពុងធ្វើតេស្តលើករណីសង្ស័យ​ចំនួន1,072ករណី បន្ថែមទៀត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​