ជួយស៊ែរបន្តផង! ឯកសណ្ឋាននិស្សិតនគរបាលកម្ពុជាថ្មី ៧ ឈុត ត្រូវបានអនុញ្ញាឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ

24976

ឯកសណ្ឋាននិស្សិតនគរបាលកម្ពុជា ថ្មី ៧ ឈុត ត្រូវបានអនុញ្ញាឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
ចំណាំ
– ពណ៌ក្រហម សម្គាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំទី២
– ពណ៌ត្នោត សម្គាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឆ្នាំទី១
– ពណ៌ខៀវ សម្គាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៤
– ពណ៌ស្វាយ សម្គាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣
– ពណ៌បៃតង សម្គាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី២
– ពណ៌ទឹកក្រូច សម្គាល់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី១
– ពណ៌លឿង សម្គាល់និស្សិតនគរបាលជាតិ៕

ប្រភព Nhem Somnang