កម្ពុជាជាប់លេខ ១ ជាប្រទេសដែលពលរដ្ឋធ្វើការងារច្រើនម៉ោង និងបានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតក្នុងលោក

49

បើយោងទៅតាមការវាស់ស្មានទៅលើការធ្វើការងារ កាលពីឆ្នាំ២០១៤ ការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថា ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលធ្វើការច្រើនម៉ោងបំផុត ខណៈប្រទេសមួយចំនួនលើលោក ដូចជាវៀតណាម និង បង់ក្លាដេស ជាប្រទេសចំណូលទាបនៅលើកម្ពុជា ។

បើយោងទៅតាមរបាយការណ៍នៃការធ្វើការងារ ប្រទេសដែលធ្វើការងារបានប្រាក់ចំណូលក្រោម៥០០០ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបានចេញនៅឆ្នាំ២០១៤ កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានចំណូលទាបបំផុត និងជាប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋធ្វើការងារច្រើនបំផុតក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជិត ២៥០០ម៉ោង ដែលក្នុងមួយថ្ងៃធ្វើការយ៉ាងតិចគឺ ៦ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ដែលមិនរាប់គិតសៅរ៍ និងអាទិត្យ ។

តួរលេខនេះបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាមានសភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុត ខណៈប្រទេសបង់ក្លាដែស និងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសក្រីក្រក្នុងលោកផងដែរ ក៏ធ្វើការងារមិនដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរ ដែលប្រទេសនេះអាចបញ្ជាក់បានថាមនុស្សធ្វើការសឹងគ្មានពេលសម្រាក ពេញមួយសប្ដាហ៍តែម្ដង ។

បើយើងងាកទៅកាន់ប្រទេសសាំងហ្គាពួរ និងប្រទេស Luxembourg យើងឃើញថាចំណូលពួកគេច្រើនស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែការងារនិងម៉ោងគឺខុសគ្នាច្រើនតែម្ដង ដោយសាំងហ្គាពួរធ្វើការងារ ច្រើនម៉ោង តែប្រទេសនោះមិនធ្វើការច្រើនម៉ោងឡើយ ៕

នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ទំព័រមួយបានចុះផ្សាយយ៉ាងដូច្នេះថា ៖

សិង្ហបុរី ហុងកុង និងកូរ៉េខាងត្បូង សុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ តែមនុស្សក៏ត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ យ៉ាងណា នៅខាងឆ្វេងដៃ ចំណុចតូចពណ៌ក្រហមគឺ ខ្មែរ។ ក្នុងតារាងទិន្នន័យនេះ ខ្មែរយើងធ្វើការច្រើនជាងគេបំផុត តែបែរទទួលចំណូលទាបជាងគេបំផុតផងដែរ។

ទិន្នន័យនេះ គេវាស់ម៉ោងធ្វើការ (ការងារពេញម៉ោង + ក្រៅម៉ោង) សរុបពេញមួយឆ្នាំ សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ។

បើយើងងាកទៅកាន់ប្រទេសសាំងហ្គាពួរ និងប្រទេស Luxembourg យើងឃើញថាចំណូលពួកគេច្រើនស្រដៀងគ្នា ប៉ុន្តែការងារនិងម៉ោងគឺខុសគ្នាច្រើនតែម្ដង ដោយសាំងហ្គាពួរធ្វើការងារ ច្រើនម៉ោង តែប្រទេសនោះមិនធ្វើការច្រើនម៉ោងឡើយ ៕

នៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ទំព័រមួយបានចុះផ្សាយយ៉ាងដូច្នេះថា ៖

សិង្ហបុរី ហុងកុង និងកូរ៉េខាងត្បូង សុទ្ធតែជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ តែមនុស្សក៏ត្រូវធ្វើការច្រើនម៉ោងណាស់ក្នុងមួយថ្ងៃៗ។ យ៉ាងណា នៅខាងឆ្វេងដៃ ចំណុចតូចពណ៌ក្រហមគឺ ខ្មែរ។ ក្នុងតារាងទិន្នន័យនេះ ខ្មែរយើងធ្វើការច្រើនជាងគេបំផុត តែបែរទទួលចំណូលទាបជាងគេបំផុតផងដែរ។

ទិន្នន័យនេះ គេវាស់ម៉ោងធ្វើការ (ការងារពេញម៉ោង + ក្រៅម៉ោង) សរុបពេញមួយឆ្នាំ សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ដើម្បីបានចំណូលបន្ថែម មនុស្សខ្មែរយ៉ាងច្រើនធ្វើការគ្មានសៅរ៍ គ្មានអាទិត្យ គ្មានសម្រាក៕

បើសិនជាយើងក្រឡេកទៅមើលចំណូលវិញ ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការ មិនបាន ២០០០៛ ក្នុងមួយម៉ោងនោះទេ ដែលផ្ទុយពីប្រទេសកូរ៉េប្រហែល ៣០ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង និងប្រទេសសាំងហ្គាពួរ ជិត ៥០ដុល្លារក្នុងមួយម៉ោង ៕