ឃើញហើយខ្លោចចិត្ត!! អ្នកគ្រប់គ្រងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ យកលុយទៅចិញ្ចឹមស្អី ?បានទុកអោយសត្វព្រៃនៅសួនសត្វមួយនេះក្លាយជារបៀបនេះ?

218

អ្នកគ្រប់គ្រងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅ យកលុយទៅចិញ្ចឹមស្អី ?បានទុកអោយសត្វព្រៃនៅសួនសត្វមួយនេះក្លាយជារបៀបនេះ? ថវិការជាតិក៏មាន លុយចំណូលអ្នកទេសចរណ៍ក៏មាន តើអភិវឌ្ឍន៍បានស្អីខ្លះហើយ ? សត្វឡើងស្គមៗ ដល់ថ្នាក់សូម្បីតែសត្វជ្រូកព្រៃក៏ស្គមចេញឆ្អឹងជំនីដែរ ចប់ហើយ…