(មានវីដេអូ) អ្នកលេងហ្វេសប៊ុក រំលឹកសម្តីលោកអេង រិទ្ធី ដែលធ្លាប់និយាយថា នៅខ្មែរគ្មានវៀតណាមទេ…

4418

អ្នកលេងហ្វេសប៊ុកជាច្រើននាំគ្នាផុសឡើងវិញនូវវីដេអូរបស់លោកអេង រិទ្ធី ដែលធ្លាប់និយាយថា នៅខ្មែរគ្មានវៀតណាមទេ។ វីដេអូនេះត្រូវបានលើកយកមកបង្ហោះឡើងវិញស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនកំពុងតែប្រតិកម្មជាមួយនឹងរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែត្រៀមកាត់ដី៤០ហិកតាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងវៀតណាមដែលរស់នៅលើផ្ទះបណ្តែតទឹកកំពង់ឆ្នាំង មករស់នៅលើគោកវិញ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គួររំលឹកផងដែរថាមហាជនក៏ធ្លាប់មានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងផងដែរចំពោះវីដេអូដែលលោកអេង រិទ្ធីនិយាយថាគ្មានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរទេ ដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាសម្តីនេះគ្មានការពិត ខុសស្រលះពីស្ថានភាពជាក់ស្តែង៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​