ធ្វើអញ្ចឹងបានទៀត!! លោកហេង ឡុង ដៃម្ខាងអប់រំ ដៃម្ខាង ជម្រុញឲ្យបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កើតឡើងបន្ថែមទៀត

363

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុករបស់លោក Pich Sros – ពេជ្រ ស្រស់ បានធ្វើការលើកឡើងឲ្យដឹងនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកថា ៖

Heng Loong ដៃម្ខាងអប់រំ ដៃម្ខាង
ជម្រុញឲ្យបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍
កើតឡើងបន្ថែមទៀត។ បើទោះបីជា
ពាក់មួកសុវត្ថិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ
នៅពេលគ្រឿងស្រវឹងចូលខ្លួនហើយ
ម៉ែ ឪ មួកសុវត្ថិភាពទៀតក៏ជួយមិន
ឈ្នះនោះដែរគឺផ្ទុះទាំងមួកនឹងទៀត

តើពេលណាទើបកាត់បន្ថយនូវគ្រោះ
ថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាបានទៅ…?
បើអ្នកអប់រំអំពីការបង្ការនូវគ្រោះថ្នាក់
និងអ្នកជំរុញឲ្យមានកំណើននូវគ្រោះ
ថ្នាក់ចរាចរណ៍ គឺជាមនុស្សតែ១ និង
ក្រុមតែ១យ៉ាងដូច្នេះនោះ ។ ដើម្បីតែ
ជីវភាពផ្ទាល់ខ្លួនគឺមិនខ្វល់ពីសេចក្តី
ស្លាប់របស់អ្នកដទៃ គឺ ពិតជាសង្វេគ
ខ្លាំងណាស់។សុំបងប្អូនកុំយកគ្រឿង
ស្រវឹងធ្វើជាគ្រឿងអលង្កាពាក់លើខ្លួន
អី ពីព្រោះវាមិនទាន់សម័យដូចហ្វូង
តារាកំពុងផ្សព្វផ្សាយនេះទេ ដោយ
ហេតុថាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមឈូសសំ
រាប់ដាក់បងប្អូនទៅវិញទេ។ ពេជ្រ ស្រស់
០៧/១២/២០១៩