ឯណាទៅជាទំពាំងស្នងឬស្សី! បើកូនខ្មែរមួយចំនួនបែកស្លុយ បង្ហោះរូបវែបសាយអាសអាភាសបែបនេះ!

983

រូបភាពដ៌សែនហួសចិត្តរបស់យុវវ័យខ្មែរមួយចំនួនកំពុងតែត្រូវបានចែកចាយពាសពេញបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក និងត្រូវបានគេរិះគន់ឥតសំចៃផងដែរ ក្រោយពេលដែលពួកគេបង្ហោះរូបភាពជាមួយវែបសាយអាសអាភាស។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទង្វើបែបនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថា មិនចំនេញអ្វីសោះសំរាប់ខ្លួនឯង និងសង្គមជាតិផ្ទុយទៅវិញ មានតែគេពេបជ្រាយអាសោចឈ្មោះឥតប្រយោជន៍​ សង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ពន្ធ័និងជួយឈឺឆ្អើររឿងនេះ៕