ខ្លាំងប៉ៈខ្លាំង! លោកគ្រូកសិកម្ម នី ណាក់ ហ៊ានបបួលលោក ផែង វណ្ណៈ ប្រកួតសមត្ថភាពមួយស្មើ បើនរណាចាញ់ត្រូវចេញឲ្យផុតពីស្រុកខ្មែរ

ពិតជាក្លាហានមែន លោកគ្រូកសិកម្មនី ណាក់ ដែលហ៊ានបបួលលោក ផែង វណ្ណៈ ប្រកួតសមត្ថភាពអក្សរសាស្ត្រ ដោយការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកថា លោកផែង វណ្ណៈ ដៀលអ្នកដ៏ទៃជាសត្វមមាច សរសេរអក្សរមិនត្រង់បន្ទាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបង្ហោះសារនៅក្នុងហ្វេសប៊ុកផ្ញើទៅកាន់លោក ផែង វណ្ណៈ ដូច្នេះថា៖ ស្នើសុំប្រកួតសមត្ថភាព។ ខ្ញុំបាទ នី ណាក់ គឺជាកសិករ សូមស្នើសុំប្រកួតប្រជែង សមត្ថភាព អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស និង ភាសាថៃ ឬ ចិន ឬវៀតណាម ជាមួយ លោក មន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ គឺលោក ផែង វណ្ណៈ។បើលោក ពិតជាកូនប្រុស ជាអ្នកខ្លាំងពិតមែន សូមលោកជួយឆ្លើយតប កុំខាន ក្នុងការប្រកួតប្រជែង ដោយផ្សាយបន្តផ្ទាល់ នៅលើផេករបស់យើងទាំងពីរ ទុកអោយមហាជន អ្នកដាក់ពិន្ទុ ។ ថ្មីៗនេះ លោកផែងវណ្ណៈ ដៀលអ្នកដទៃថា ជាសត្វមមាច សរសេរអក្សរមិនត្រង់បន្ទាត់ ។ បើខ្ញុំចាញ់លោក សូមអោយលោកដាក់ទោសតាមចិត្ត ខ្ញុំព្រមទាំងអស់ ហើយបើខ្ញុំឈ្នះគឺសុំអោយលោក ផែង វណ្ណៈ ចាកចេញពីស្រុកខ្មែរអោយផុតពីដីខ្មែរ កុំវិលមកវិញជាដាច់ខាត ៕៚ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​