ទើបតែដឹងថា! វិមានឈ្នះៗនៅកម្ពុជា សាងសង់មានទំរង់រូបរាង ស្រដៀង​ទៅនឹងវិមានឈ្នះៗនៅវៀតណាម

11536

វិមានឈ្នះៗនៅស្រុកខ្មែរសាងសង់ជាទម្រទ្រវិមានឈ្នះៗនៅស្រុកយួន!!!
វិមានឈ្នះៗ នៅ វៀតណាម រំឭកថ្ងៃជ័យជំនះដែលវៀតណាមសម្រេចបានជាស្ថាពរបញ្ចូលដែនដីកម្ពុជាក្រោមទៅជាប្រទេសវៀតណាមតែមួយ​ (សូមមេីលរូបភាពភ្ជាប់មកជាមួយនេះ)។​ សព្វថ្ងៃវិមានឈ្នះៗបែបនេះបានពង្រីកខ្លួនធំនៅស្រុកខ្មែរ​ ព្រមទាំងស្តូបមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា ជាច្រេីនត្រូវបានកសាងពង្រាយពេញស្រុកខ្មែរផងដែរ។ សូមមេីលរូបវិមានឈ្នះៗដ៏ធំអស្ចារ្យដែលបានចម្លងពីវៀតណាមកាឡៃទៅជារូបរាងមួយកសាងនៅស្រុកខ្មែរធំជាងនៅស្រុកយួនរាប់សិបដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លក្ខណ:ពិសេសរបស់វិមាននេះគឺ:​ វិមានឈ្នះៗនៅស្រុកខ្មែរសាងសង់ជាទម្រទ្រលេីកដំកេីងវិមានឈ្នះៗនៅស្រុកយួនឲ្យមានពន្លឺភ្លឺខ្ពស់ស្កឹមស្កៃសាយភាយបង្ហាញនូវគុណដ៏ធំធេងជាអមត:របស់វៀតណាម​ និងបង្ហាញនូវភាពសម្បេីមអស្ចារ្យនៃអំណាចវៀតណាមនៅកម្ពុជា​ ដែលកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តិនូវគោលនយោបាយកម្ពុជា-វៀតណាម​ ហេីយត្រូវធ្វេីទិវារំឭកគុណវៀតណាមជាប្រចាំ​ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ​គឺ​ “ទិវាជ័យជំនះ​ ៧​ មករា”​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបវិមានឈ្នះៗនៅស្រុកយួនស្ថិតនៅចំកណ្តាលទីក្រុងនៃខេត្តព្រះត្រពាំង (ត្រាវិញ) យួនគេហៅថា Tượng đài toàn dân chiến thắng ។

 

 

 

 

ប្រភព​​ DOEURM THEARA